Hotel Jahanvi - Contact us


Hotel Jahanvi 
Behind Chitra takies, S.N. Nagar
Ph: 01334-266246  
Mobile:- 9412070023,9359981671(ChetanGhai)
email: jahanvi@hoteljewel.in , chetan_ghai2000@yahoo.com
Uttarakhand, Haridwar INDIA